Najbogatsza oferta językowa na Podhalu!

REGULAMIN I ORGANIZACJA KURSÓW

REGULAMIN PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKOWYCH

Niniejszy regulamin określa organizacyjne warunki działania Szkoły Językowej LanguageHouse. Znajomość określonych tu zasad oraz ich akceptacji stanowi warunek wpisu na listę Słuchaczy LanguageHouse.

 1. LanguageHouse, zwana dalej Szkołą, z siedzibą w Nowym Targu jest instytucją, która zajmuje się nauczaniem języków obcych.
 2. Kursy prowadzone są odpłatnie, w grupach o liczebności określonej w aktualnej ofercie szkoły, wg planu zajęć przedstawionego Uczestnikowi w czasie określonym w umowie i obejmują ilość godzin zależną od typu kursu.
 3. Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut i jeśli nie jest to inaczej sprecyzowane, słowo godzina oznacza godzinę lekcyjną.
 4. Standardową formą płatności w Szkole jest płatność za kurs w całości lub ratalnie.
 5. Cena za kurs jest ceną netto. W przypadku wszelkich zmian w wysokości podatku od towarów i usług, cena może ulec zmianie, przy czym zmiana ta dotyczyć może tylko i wyłączenie pozostałej nie uregulowanej płatności na dzień wprowadzenia ww. podatku.
 6. Słuchaczowi przysługują zniżki. Wysokość rabatów przysługujących słuchaczowi jest ustalana przy zapisie na kurs.
 7. Upusty udzielane są przy ostatniej wpłacie pod warunkiem dotrzymania ustalonych terminów płatności. W przypadku nieterminowych wpłat rabaty nie przysługują.
 8. Osoby zapisujące się do Szkoły deklarują pozostanie w Szkole do końca kursu i zobowiązują się do wniesienia opłaty za kurs w ustalonej przy zapisie wysokości, nawet jeśli podejmą decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.
 9. Warunkiem wpisania do grupy jest dokonanie pierwszej wpłaty w momencie podpisywania umowy przez Uczestnika lub opiekuna Uczestnika.
 10. Uczestnik ma prawo do korzystania z wszelkich dodatkowych zajęć organizowanych w szkole w tym z cotygodniowych konwersacji, konsultacji, jak również do nieograniczonego dostępu do sieci internet w dniach i godzinach funkcjonowania Szkoły.
 11. Liczebność uczestników w grupie nie przekracza 10 osób. W określonych wyjątkach grupa może liczyć więcej niż 11 osób, o ile Dyrektor placówki wyrazi na to zgodę.
 12. Szkoła może rozwiązać grupę, której liczebność spadnie poniżej 5 osób. W takim przypadku powinna zaproponować Uczestnikowi inne kursy na tym samym poziomie zaawansowania, ale Uczestnik może podjąć decyzję o przerwaniu nauki i otrzymać zwrot niewykorzystanej części opłaty za kurs. W przypadku kiedy szkoła nie może zaproponować innego kursu na tym samym poziomie, słuchacz otrzyma zwrot niewykorzystanej kwoty.
 13. W przypadku grup gdzie liczebność uczestników jest mniejsza niż 5 osób, cena za kurs ustalana jest indywidualnie z każdą taką grupą.
 14. Po zakończeniu roku szkolnego Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu wraz ze szczegółową oceną poszczególnych sprawności językowych.
  Certyfikatu nie otrzymają osoby, których frekwencja na zajęciach w ciągu roku spadnie poniżej 70 % i osoby, które zalegają z płatnościami za kursy.
 15. Dla osób, które przez czas dłuższy niż 2 tygodnie nie mogły uczestniczyć w zajęciach, istnieje możliwość nadrobienia materiału na bezpłatnych zajęciach, które odbywają się w dniach i godzinach określonych przez Szkołę. Warunkiem uczestnictwa w takich zajęciach jest wcześniejsze powiadomienie Szkoły o nieobecności.
 16. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lektora prowadzącego zajęcia w czasie trwania kursu lub chwilowego zastępstwa przez innego lektora.
 17. Uczestnik zobowiązany jest do uczęszczania na zajęcia, wykonywania zadań domowych, odpowiedniego zachowywania się podczas zajęć oraz na terenie Szkoły, wykonywania poleceń lektora prowadzącego zajęcia oraz obsługi Szkoły. W szczególności zakazuje się żucia gumy podczas zajęć, korzystania z telefonu komórkowego, wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, hałaśliwego zachowania w szkole mogącego przeszkadzać w zajęciach prowadzonych w innych pomieszczeniach. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować usunięciem z listy słuchaczy z wymagalnością całej wpłaty za kurs.
 18. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z dwutygodniowym, pisemnym wypowiedzeniem, liczonym od dnia następującego po dacie złożenia przez Uczestnika w sekretariacie pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

OPIS POZIOMÓW JĘZYKOWYCH WG RADY EUROPY

Uczestnik
zaawansowany
C2
 • Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czyta lub słyszy.
 • Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny.
 • Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanseznaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.
C1
 • Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty.
 • Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów.
 • Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów.
 • Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowychsłużących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.
Uczestnik
samodzielny
B2
 • Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej.
 • Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej jak i drugiej strony.
 • Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię odnośnie związanych z nimi, często sprzecznych ze sobą, problemów. Analizując je umie wykazać ich pozytywne i negatywne aspekty.
B1
 • Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy gdy używany jest język jasny i standardowy a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.
 • Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego.
 • Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań.
 • Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.
Uczestnik
początkujący
A2
 • Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca).
 • Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat.
 • Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.
A1
 • Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celuzaspokojenie konkretnych potrzeb.
 • Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące – na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. Może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu.
 • Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.

OCENA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. Wszyscy uczestnicy kursów przed rozpoczęciem roku szkolnego przystępują do testu poziomującego („placement
  test”) dostępnego w siedzibie languagehouse, ul. Krzywa 18d, Nowy Targ, oraz do rozmowy sprawdzającej aktualny poziom wiedzy z danego języka. Test i rozmowa pozwalają określić poziom wyjściowy uczestnika kursu.
 2. Podczas trwania kursu przeprowadzane są testy kontrolne, które umożliwiają uczestnikom oraz lektorom prowadzącym zaobserwowanie tempa progresu.
 3. W przypadku ewidentnych braków w poszczególnych częściach materiału powoduje, że lektor prowadzący opracowuje dodatkowe zadania, które pozwalają
  uzupełnić zaległości.
 4. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, na jego prośbę wysyłana jest informacja o
  zakresie wprowadzonego podczas zajęć materiału.
 5. W przypadku dłuższych i zgłoszonych nieobecności (powyżej 14 dni) uczestnik kursu ma prawo skorzystać z dodatkowych lekcji, które pomogą mu nadrobić materiał. Ilość lekcji jest uzależniona od potrzeb uczestnika kursu.
 6. Na koniec każdego semestru przeprowadzany jest test z przerobionego materiału. Uzyskanie pozytywnego wyniku uprawnia uczestnika do kontynuowania nauki na kolejnym poziomie zaawansowania.
 7. Pod koniec każdego roku szkolnego (po dwóch pełnych semestrach) uczestnicy otrzymują przygotowane przez lektorów raporty, które zawierają:
  – Imię i nazwisko uczestnika
  – czas trwania kursu
  – Ilość godzin kursu
  – Poziom kursu
  – Ocenę lektora w 6 obszarach (mówienie, pisanie, słuchanie, gramatyka, słownictwo, wymowa) – każdy oceniany jest w skali A – excellent do F – failed oraz zawiera dodatkowy
  komentarz.
 8. Jeżeli kurs jest prowadzony przez dwóch lektorów, oceny dokonuje każdy z nich osobno.
 9. Po ukończeniu każdego roku szkolnego (po dwóch pełnych semestrach) uczestnicy otrzymują Certyfikat, który potwierdza zdobycie umiejętności językowych na danym poziomie zaawansowania. Ocena dokonywana jest na podstawie „Opisu poziomów zaawansowania wg Rady Europy” (dokument jest dostępny na stronie www.languagehouse.pl oraz w siedzibie szkoły ul. Krzywa 18d, Nowy Targ)
 10. Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest osiągnięcie minimum 70% frekwencji na zajęciach w danym roku szkolnym.
 11. Uczestnicy mają także możliwość do samooceny w zakresie poczynionych po odbytym kursie postępów. Dokonać tego mogą na podstawie „Skali samooceny znajomości języka” dostępnej
  na stronie www.languagehouse.pl oraz w siedzibie szkoły ul. Krzywa 18d, Nowy Targ
 12. Opinia uczestników dotycząca poziomu satysfakcji z efektów uczenia się badana jest po dwóch pełnych semestrach ankietach po-szkoleniowych.
Back to Top