Najbogatsza oferta językowa na Podhalu!

JĘZYK ANGIELSKI:

Egzamin ósmoklasisty!

Po raz pierwszy został przeprowadzony na wiosnę 2019 roku. Egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową.

Egzamin ósmoklasisty – podstawowe informacje

 • Uczeń przystępuje do egzaminu z języka obcego, którego uczył się w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych.
 • Wyboru języka dokonuje uczeń wraz z rodzicami do 30 września w roku szkolnym, w którym odbędzie się egzamin ósmoklasisty.
 • Egzamin trwa 90 minut.
 • Ma formę pisemną.
 • Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły.
 • Wynik z egzaminu ósmoklasisty będzie składowym, elementem branym pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Kryteria oceniania

Na rozwiązanie wszystkich zadań uczeń będzie miał 90 minut.
W zadaniach zamkniętych otrzymuje 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź lub 0 pkt jeśli jego odpowiedź jest niepoprawna lub jest jej brak. W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. W zadaniach otwartych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz musi wskazywać, że zdający zrozumiał tekst.

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej są zbliżone do tych, które obowiązują także na egzaminie maturalnym, tj.

treść: od 0 do 4 pkt
spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt
zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt
poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt

W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów

Przykładowe struktury gramatyczne

CZASOWNIK

 1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works
 2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do
 3. Czasowniki modalne:
  • can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him.
  • could, np. Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise.
  • may, np. May I speak to Sam? It may be too late.
  • must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom.
  • should, np. You shouldn’t do it. Where should I get off?
  • will, np. I’ll wash up later. The train will be late.
 4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!
 5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done
 6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken
 7. Czasowniki wyrażające stany, np. I want to be a singer. I believe you are right. I see what
  you mean. i czynności, np. She is dancing. I am seeing my dentist tomorrow.
 8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for
 9. Czasy gramatyczne:
  • Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.
  • Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to
  the cinema tomorrow.
  • Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.
  • Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago.
  • Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.
  • Past Perfect, np. He had already gone home when we arrived at the party.
  • Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think he will win.
 10. Konstrukcja „be going to”, np. I’m going to give a party on Saturday.
 11. Konstrukcja „have to”, np. He has to go there. I don’t have to do it.
 12. Konstrukcja „would like to”, np. I would like to meet him.

RZECZOWNIK

 1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money
 2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women
 3. Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes
 4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law

PRZEDIMEK

 1. Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal
 2. Przedimek określony, np. the sun, the USA
 3. Przedimek zerowy, np. dinner

PRZYMIOTNIK

 1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, expensive – more expensive – the most expensive, good – better – the best ; She is as tall as her father.
 2. Użycie so, such, how i what z przymiotnikami, np. She is such a nice girl. How nice!
 3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our

PRZYSŁÓWEK

 1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most elegantly, badly – worse – the worst
 2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large
 3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it quickly!

ZAIMEK

 1. Zaimki osobowe w formie podmiotu, np. I, we i w formie dopełnienia, np. me, them
 2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours
 3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves
 4. Zaimki wskazujące, np. this, those
 5. Zaimki pytające, np. who, what, which
 6. Zaimki względne, np. who, which, that
 7. Zaimki wzajemne, np. each other
 8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything
 9. Zaimek bezosobowy you
 10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.

LICZEBNIK

 1. Liczebniki główne, np. one, a thousand
 2. Liczebniki porządkowe, np. the first, the twenty-fourth

PRZYIMEK

 1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school
 2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night
 3. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen
 4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in

SPÓJNIK

 1. Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so

SKŁADNIA

 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous,
  Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.
 2. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night.
 3. Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were
  clouds in the sky. There will be twenty people at the party.
 4. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.
 5. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future
  Simple, np. My car was stolen last night.
 6. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where he is staying?
 7. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very
  unhappy.
 8. Zdania współrzędnie złożone, np. My brother was playing football and I was watching
  cartoons.
 9. Zdania podrzędnie złożone:
  • przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor.
  • okolicznikowe
  – celu, np. I came here to give you this letter.
  – czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat.
  – miejsca, np. He was sitting where I had left him.
  – przyczyny, np. She is happy because she won the lottery.
  – skutku, np. I was tired so I went straight to bed.
  – warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will have a party. If I had a lot of money, I would buy a big house.
 10. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy
  walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming.
 11. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful room!

Zapisz dziecko na kurs!

Egzamin ósmklasisty? Tylko w languagehouse!
Back to Top